احسان کمپرسور

شیر یکطرفه 1/2 برای کمپرسور های صنعتی

شیر یکطرفه 1/2 برای کمپرسور های صنعتی

وظیفه شیر یکطرفه در کمپرسور های باد جلوگیری از برگشت هوای فشرده از داخل مخزن به موتور میباشد. چنانچه شیر یکطرفه وجود نداشته باشد، هوای فشرده داخل مخزن به داخل موتور دستگاه برگشت پیدا میکند که باعث کاهش فشار هوای داخل مخزن و عدم روشن شدن موتور به دلیل وجود فشار هوا خواهد شد.

یکی از ایرادات شایع در کمپرسور های بادی که شیر یکطرفه ندارند و یا شیر یکطرفه دچار مشکل شده است، این است که بعد از خاموش شدن موتور، هوای فشرده از قسمت فیلتر هوا ی موتور به بیرون میرود. در این حالت اصطلاحا پس زدن موتور گفته میشود که هم میتواند ایراد موتور باشد و هم ایراد شیر یکطرفه. در چنین مواقعی اول باید از سالم بودن شیر یکطرفه اطمینان حاصل کرد و سپس به سراغ موتور رفت.

این محصول مخصوص کمپرسور های باد صنعتی میباشد. زیرا سایز رزوه ها بسیار درشت تر از نمونه های معمولی میباشد. اگر به رزوه قسمته اتصال به مخزن نگاه کنید متوجه خواهید شد که رزوه از بیرون میباشد. در نتیجه نیاز به تبدیل مادگی که رزوه از داخل داشته باشید است تا بتوانید از این قطعه استفاده کنید.

سایر خدمات این دسته