احسان کمپرسور

سوپاپ اطمینان کمپرسور باد رزوه 1/4

سوپاپ اطمینان کمپرسور باد رزوه 1/4

سوپاپ اطمینان کمپرسور باد رزوه 1/4 یا شیر اطمینان که وظیفه خارج کردن فشار باد اضافی داخل مخزن را بر عهده دارد. در صورت عمل نکردن کلید قطع کن، سوپاپ پمپ باد عمل تخلیه فشار اضافی باد داخل مخزن را انجام خواهد داد.

سایر خدمات این دسته