احسان کمپرسور

سوپاپ اطمینان پمپ باد ( رزوه 1/4 اینچ )

سوپاپ اطمینان پمپ باد ( رزوه 1/4 اینچ )

شیر اطمینان کمپرسور، در صورت عمل نکردن پرشرسوئیچ وارد عمل شده و فشار باد اضافی داخل مخزن را خارج می نماید. در صورت نبود سوپاپ اطمینان کمپرسور باد، از استاندارد لازم برخوردار نبوده و حتی حداقل ایمنی مورد نیاز را نیز ندارد.

سایر خدمات این دسته